Podmínky užívání

Tyto Podmínky užívání se vztahují na Blocks uložiště, Aplikaci i webové stránky www.blockslockers.com  („Podmínky“).

Property Blocks s.r.o., sídlem Kaizlovy sady 434/13, Praha 8 – Karlín, 186 00, IČO: 01965603, zapsaná u obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, pod sp. zn. C 293425 (zde označována v první osobě množného čísla jako „my“, „naši“ odpovídajícím časováním sloves v první osobě množného čísla), poskytuje moderní a plně digitalizované uložiště s jednoduchým způsobem použití („Blocks“).

Blocks umožňují posílat, ukládat a přijímat zásilky jednoduchým způsobem a bez zbytečných starostí, a to díky aplikaci Blocks („Aplikace“), která má webovou, mobilní a statickou (na obrazovce Blocks) podobu. Po registraci uživateli Blocks (jako uživateli našich služeb, zejména Aplikace – „Uživatel“, dále také označován v druhé osobě množného čísla jako „Vy“, „Vás“ s časováním sloves v druhé osobě množného čísla) bude automaticky vytvořen zákaznický účet („Účet“) vyžadující některé Vaše osobní údaje a sloužící pro správu služeb Aplikace.

Pravidla pro ochranu Vašich osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů, zpracovaných v souladu s požadavky nařízení EU známého jako GDPR. Neodpovídáme v žádném případě za obsah zásilky a obsah zásilky nesmí být v rozporu s aplikovatelným právním předpisem.

Manažer“ vlastní Soukromý Blocks nebo si jej od nás pronajímá a my zajišťujeme Manažerovi přístup do administrátorského prostředí Aplikace.

Přepravce“ je třetí osoba, která na základě Vámi uvedené žádosti (tzn. jako doručovací adresu zvolíte adresu konkrétní budovy, ve které se Blocks nachází) uloží zásilku do Vámi určeného Blocks. Není možné takto doručovat zásilky, které vyžadují k převzetí Vaši součinnost, jako podpis, či zaplacení poplatků, daní, cel a podobně. V případě správného doručení zásilky Přepravcem do Blocks, je vytvořeno digitální potvrzení o doručení, a to ve formě QR kódu, PIN kódu v SMS či emailu. Vytvořením tohoto digitálního potvrzení se považuje za okamžik doručení. V případě, že si zásilku nevyzvednete do doby stanovené Manažerem nebo provozním řádem konkrétního Blocks, bude s ní nakládáno podle těchto Podmínek.

Tím, že si založíte Účet přes Aplikaci, nebo přes webové stránky www.blockslockers.cz, vyjadřujete souhlas s těmito Podmínkami a zavazujete se k jejich dodržování. Pro využívání Blocks musíte mít vytvořen Účet.

Uložiště Blocks

Uložiště je buď veřejně přístupné (tzv. „Veřejný Blocks“), nebo je přístupné pouze těm, kteří mají výslovné svolení Manažera Blocks (tzv. „Soukromý Blocks“) anebo funguje jako interní recepční služba Manažera, který ji zpřístupňuje pouze svým zaměstnancům (tzv. „Interní Blocks“).

Veřejný Blocks – je přístupný pro každého, kdo může využít Blocks bez potřeby výslovného povolení Manažera tohoto konkrétního Blocks.

Soukromý Blocks – je přístupný pro toho, komu příslušný Manažer udělí souhlas s užíváním. Je obvykle umístěn ve společných prostorách budovy.

Interní Blocks – přístupný pro zaměstnance Manažera a je umístěn v jeho interních prostorách. Jako důsledek se tyto Podmínky (vyjma licenčního ujednání) se neaplikují, ale užije se pouze provozní řád takového Blocks.

Pravidla a omezení Blocks a zásilky

Blocks jsou, vyjma zvláštních režimů, přístupna pouze prostřednictvím Aplikace. Slouží pouze k výměně zásilek (vyzvednutí, odeslání), přičemž Uživatel je zodpovědný za obsah zásilky. Obsahem zásilky nesmí být nic, co je zákonem zakázáno, a také to, co by mohlo znečistit, znehodnotit, či poškodit samotný Blocks. Následující výčet je demonstrativní a může být Manažerem a námi dále konkretizován a doplňován:

Technická a právní omezení Blocks:

 • Blocks nesmí být použitím nijak poškozen
 • do Blocks nelze uložit zásilku větší, než jaký je rozměr samotného Blocks
 • do Blocks nelze uložit zásilku těžší než 7 kg na jednotlivý box
 • Blocks neudržuje stálou teplotu
 • v uzavřeném Blocks nedochází k cirkulaci vzduchu
 • maximální dobu pro uložení zásilky určuje Manažer daného Blocks

Technická a právní omezení zásilky:

 • obsah zásilky nesmí být v rozporu se zákonem, není možné tedy ukládat drogy, výbušniny, chemikálie atd.
 • je zakázáno přechovávat v Blocks živé tvory
 • zásilka nesmí obsahovat potenciálně nebezpečný obsah, který by mohl způsobit poškození zdraví či by mohl poničit samotný Blocks

Užívání Blocks

•••••

přístupový kód

autorizace

registrace

sdílená data

kód pro otevření Blocks

potvrzení o uložení/

vyzvednutí

notifikace v případě nevyzvednutí

Veřejný Blocks

přes Aplikaci/webové stránky

jméno, příjmení, telefonní číslo, email

QR kód v Aplikaci

PIN kód v SMS

v Aplikaci

SMS

email

SMS

email

Soukromý Blocks

Poskytne Manažer

email

Veřejný Blocks může být použit i bez předchozí autorizace ze strany Manažera. Soukromý Blocks je možné použít po předcházející autorizaci ze strany Manažera. Pro využití Veřejného či Soukromého Blocks je nutná registrace, kterou provedete buď přes Aplikaci v mobilu, nebo přes Aplikaci na webových stránkách. Kód pro otevření Blocks je pak k dispozici ve formě QR kódu v Aplikaci, nebo PIN kódu v SMS. Potvrzení o uložení, a posléze o vyzvednutí, obdrží Přepravce ve formě SMS, emailu, ve formě notifikace v Aplikaci nebo datovou zprávou do interního systému přepravce. V případě, že Vaše zásilka nebude vyzvednuta, budeme Vás kontaktovat formou SMS, nebo notifikací v Aplikaci. Interní Blocks vlastní (nebo má pronajatý) Manažer, který určuje způsob užívání Blocks a určuje okruh uživatelů, kteří mohou Blocks využívat.

Aplikace

Aplikací se rozumí námi vyvinutá aplikace v mobilním telefonu, tabletu, či webové uživatelské prostředí na stránkách www.blockslockers.cz nebo její statická verze provozovaná v konkrétním Blocks (a vnímatelná na displeji). Aby bylo možné Aplikaci používat, musí být Váš mobilní telefon, tablet, počítač nebo jiné elektronické zařízení s ní kompatibilní.

Technické požadavky:

 • pro používání Aplikace v jakékoliv podobě je nutné funkční připojení k internetu
 • Aplikace je ke stažení na Google Play a App Store
 • Aplikace není službou určenou k zálohování a nemůžete proto Aplikaci užívat za účelem zálohování jakéhokoliv obsahu

Právní záležitosti:

 • registrací Účtu v Aplikaci souhlasíte s těmito Podmínkami a stvrzujete, že veškeré informace nám poskytnuté, a vztahující se k registraci Účtu a údaje pro užívání Aplikace, jsou pravdivé a přesné, a zaručujete, že Vaše činnosti jsou v souladu s aplikovatelným právem země, v níž Aplikaci užíváte
 • nebudete zasahovat nebo narušovat fungování a integritu Blocks nebo dat, které Aplikace obsahuje, a nepokusíte se poškodit Blocks, a to včetně webové a mobilní a statické verze Aplikace
 • nevýlučná, jednoduchá licence k užívání Aplikace za účelem užívání Blocks na mobilním telefonu či tabletu se Vám poskytuje bezúplatně (po dobu existence Účtu) a územně neomezeně, lze ji však využívat pouze v souladu s těmito Podmínkami
 • v případě užívání Interního Blocks se uživateli poskytuje dočasný (po dobu užívání) nevýhradní souhlas s užitím Aplikace zobrazené na obrazovce Blocks.

Účet

Abyste mohli využívat naše Blocks, musíte mít vytvořený Účet. Váš Účet může být vytvořen jen na základě Vámi uvedených osobních údajů. Účet je Vám vytvořen až úspěšnou registrací. Okamžikem vytvořením Účtu uzavíráte smlouvu v rozsahu Podmínek s Blocks a zavazujete se k jejich bezpodmínečnému dodržování. Účet můžete kdykoliv smazat a smlouvu tak zrušit.

Podmínky pro vytvoření Účtu:

 • musíte být starší 18 let a svéprávní
 • zvolíte si bezpečné heslo pro váš Účet (rozhodně ne 1234)
 • jako Uživatel budete používat Účet pouze pro své osobní použití (ledaže jste v pozici Přepravce) a nebudete přistupovat k Účtům jiných uživatelů ani je jinak používat
 • nebudete používat Blocks s nekompatibilními nebo neschválenými zařízeními či aplikacemi

Po vytvoření Účtu nemáte povinnost Účet používat, používání Účtu je pouze Vaše volba. Pokud však Účet nepoužíváte (nepřihlásíte se do Aplikace) po dobu dvanácti po sobě jdoucích měsíců, může být námi smazán. Po smazání Účtu si můžeme některá Vaše data ponechat po dobu tří let, abychom se mohli bránit v případných soudních sporech. Vaše osobní údaje může z těchto důvodů uchovávat i Manažer. O tom ale více v Zásadách ochrany soukromí.

Vytvořením Účtu souhlasíte, že:

 • uznáváte, že prostředky identifikace uvedené v těchto Podmínkách, jsou postačující k určení osoby, která je původcem nebo příjemcem odpovídajících činností (např. zřízení Účtu, doručení zásilky)
 • přiznáváte dostatek formy a právní účinky elektronickým sdělením doručeným prostřednictvím Aplikace nebo mimo Aplikaci vůči Přepravcům pro potřeby doručení do Blocks stejně jako by se jednalo o vlastnoručně podepsané dokumenty
 • přiznáváte právní účinky jednáním uskutečněným prostřednictvím Vašeho telefonního čísla
 • zachováte zabezpečení a utajení přihlašovacích údajů k Vašemu Účtu
 • zabráníte ostatním v přístupu k Vašemu Účtu pomocí Vašeho zařízení
 • budete plně zodpovědní za veškeré škody, pokud třetí strany získají přístup k vašemu Účtu pomocí Vašich přihlašovacích údajů nebo získají přístup k zařízení, které používáte k provozu svého Účtu, pokud jste tyto povinnosti nedodrželi
 • budete dodržovat ve při užívání Blocks kromě těchto Podmínek i platné právní předpisy země, kde Blocks používáte
 • nepoužijete Blocks s úmyslem ublížit, způsobit nepohodlí nebo způsobit nepříjemnosti někomu dalšímu
 • nepoužijete Blocks k odesílání nevyžádané pošty nebo jiných duplikovaných nebo nevyžádaných zpráv
 • nepoužijete Blocks k odesílání nebo ukládání jakýchkoliv obviňujících, obscénních, vyhrožujících, hanlivých nebo jinak nevhodných nebo nezákonných materiálů, včetně materiálů škodlivých pro děti a materiálů, které porušují práva na soukromí třetích stran
 • nebudete posílat ani ukládat nebezpečné materiály (viry, počítačové trojské koně, škodlivé programy atd.) pomocí mobilní Aplikace nebo jejího webového uživatelského prostředí, které jsou schopny negativně narušit fungování Aplikace
 • nebudete se pokoušet získat neoprávněný přístup k Blocks nebo k připojeným systémům navázaných na Blocks
 • souhlasíte s tím, že Aplikace se neustále vyvíjí a zdokonalujeme jí, přičemž s tím mohou být spojeny technické obtíže a nedokonalé fungování Aplikace

Manažer

Manažer obvykle vlastní, nebo si pronajímá Soukromý Blocks a Interní Blocks a my pro Manažera zajišťujeme přístup do administrátorského prostředí Aplikace pro daný Blocks. Manažer určuje, kdo může daný Blocks využívat. Manažer může sám určit další podmínky a omezení pro Blocks v jeho vlastnictví, tím však nejsou dotčena naše práva a povinnosti vyplývající z Podmínek. V případě, že Manažer poskytl přístup do administrátorského prostředí Aplikace jinému subjektu (např. správcovské společnosti, resp. přímo jejímu zaměstnanci, přičemž pro vyloučení pochybností je zmocnitelem vždy zaměstnavatel uvedené osoby, ledaže osoba vykonává činnost samostatně na základě podnikatelského oprávnění), platí, že takový subjekt je oprávněn jednat jako zmocněnec za Manažera v rozsahu funkcionalit Aplikace a vykonávat práva Manažera dle těchto Podmínek.

Dodání zásilky třetí stranou – Přepravce

Přepravce je osoba, která Vám do Vámi určeného Blocks zásilku uloží, a to na základě Vašeho pokynu.

Blocks můžete využít také jako místo, kam Vám má být zásilka doručena (např. z eshopu). Aby Vám mohla být zásilka doručena do konkrétního Blocks, musíte mít vytvořený Účet a v adrese pro doručení uvedete adresu budovy, ve které se nachází konkrétní Blocks. Toto je jasným pokynem pro Přepravce, že má být Vaše zásilka primárně uložená do Blocks.

Doručování zásilek třetími stranami do Blocks se děje na základě Vaši žádosti (uvedení adresy budovy, ve které se Blocks nachází). Na základě této žádosti také výslovně požadujete, aby Přepravce respektoval Vaše soukromí, a to tím, že doručí zásilku do Blocks. Jestliže doručení zásilky do Blocks není možné (např. z důvodů naplnění kapacity konkrétního Blocks), souhlasíte s tím, že Přepravce bude postupovat podle vlastních pravidel, může Vás kontaktovat a může zvolit alternativní cestu doručení (např. uložení na recepci budovy, ve které je Blocks umístěn), tak jako v případě nezastižení adresáta a nemožnosti doručení. Doručení zásilky do Blocks se považuje za osobní doručení a Přepravce tím splní svou povinnost.

V případě, že chcete tímto způsobem využít Soukromý Blocks, musí Vaše přihlašovací údaje nejdříve autorizovat Manažer.

Omezení:

Blocks nemůžete použít pro řádné doručení zásilky či dopisu, u kterého je potřeba Vaší součinnosti. Nemůžete tedy přes Blocks přijímat žádné zásilky či dopisy určené výhradně do vlastních rukou, či zásilky, u kterých je nutné zaplatit clo, daň či poplatek.

Výslovně berete na vědomí, že Přepravce a každá osoba, která Vám má doručit (nebo doručila) zásilku:

 • může zpracovávat Vaše osobní údaje ve větším rozsahu, než je nutné k dodání do Blocks, přičemž za toto neneseme odpovědnost
 • digitální doklad, který je automaticky vytvořen po správném uložení zásilky Přepravcem do Blocks, může Přepravce uplatnit jako důkaz o doručení zásilky

Když byla zásilka doručena do oddílu Blocks správným způsobem, tedy dveře oddílu jsou zavřeny a správně uzamknuty, vytvoří se automaticky digitální potvrzení/doklad o doručení („Potvrzení“). Okamžikem vytvoření tohoto Potvrzení a jeho odesláním Přepravci je zásilka považována za doručenou a Přepravce tímto splnil svoji povinnost doručit Vám zásilku.

Potvrzení je k dispozici Přepravci:

 • prostřednictvím Aplikace ve formě notifikace
 • nebo prostřednictvím SMS ve formě PIN kódu
 • nebo e-mailem
 • nebo jiným způsobem, který si s námi dohodnete

Uživatel při doručení zásilky do Blocks obdrží notifikaci prostřednictvím notifikace v Aplikaci, či prostřednictvím SMS.

Nemožnost doručení:

Pokud nelze zásilku z nějakého důvodu doručit do Blocks (např. rozměry zásilky nesplňují požadavky, Blocks plný nebo nefunkční apod.), bude Přepravce (pokud není mezi Vámi a Přepravcem dohodnuto jinak) jednat v zásadě v souladu se svými vlastními předpisy a může zvolit jinou formu doručování.

Nevyzvednutá zásilka:

Po vytvoření Potvrzení odeberete nebo zařídíte vyzvednutí pro každou zásilku, která Vám byla dodána do Blocks, a to nejpozději do doby stanovené Manažerem. Manažer může stanovit další podmínky a omezení vztahující se k jeho Blocks.

Pokud není zásilka včas odstraněna:

 • prostřednictvím Aplikace Vám připomeneme, že zásilku je potřeba okamžitě vyzvednout
 • není-li zásilka do 24 hodin od zaslání upomínky odstraněna, jsme my nebo Manažer oprávněni (nechat) zásilku odstranit z Blocks a uschovat, případně zničit.

Po odstranění zásilky z Blocks může být pak zásilka:

 • k dispozici Manažerovi
 • vrácena odesílateli, nebo Přepravci
 • zaslána na Vaši domovskou adresu, pokud je Vámi uvedena
 • trvale Manažerem nebo námi na pokyn Manažera odstraněna nebo zničena

Rozhodnutí o některém ze způsobu naložení se zásilkou je výhradně Manažerovým rozhodnutím a způsoby nakládání se zásilkou si jsou rovnocenné. Poplatek za skladování, náklady na dopravu a (pokud existují) náklady na zničení zásilky hradíte Vy. Pokud je zásilka převzata do Manažerovy úschovy, budete ji moci přijmout pouze po úhradě nákladů spojených s její úschovou.

Legislativa

Uzavření smlouvy:

Tím, že si založíte Účet, vyjadřujete souhlas s těmito Podmínkami a zavazujete se k jejich dodržování. V případě, že používáte Soukromý Blocks, může Manažer rozšířit, upřesnit či omezit způsoby užívání svého Blocks. Tam, kde Podmínky upravují vztah mezi Vámi a Manažerem, použijí se na vztah mezi Vámi a Manažerem konkrétního Soukromého Blocks, který je Vámi nebo pro Vás používaný v daném případě.

Odpovědnost:

My ani Manažer v žádném případě neodpovídáme za obsah zásilky. Obsah zásilky nebude nijak kontrolován a nebude s ním nikterak manipulováno (vyjma režimu nevyzvednuté zásilky). Mohou však nastat situace, kdy z důvodu bezpečnosti, ochrany zdraví, snižování rizik nebo zachování veřejného pořádku může Manažer nebo my vstoupit do prostoru Blocks, zásilku zajistit a případně i zneškodnit.

Vynaložíme odpovídající snahu k zabezpečení webového rozhraní. Nezaručujeme však, že Aplikace v jakékoliv vnímatelné podobě (webové rozhraní, mobilní, v Blocks) bude neustále plně funkční, že nebude obsahovat chyby anebo počítačové viry. Souhlasíte a potvrzuje, že používáte Aplikaci výlučně na vlastní zodpovědnost a riziko. Neneseme odpovědnost za jakoukoliv škodu nebo ztrátu, přímou či nepřímou, nahodilou nebo způsobenou Vaší činností, okamžitou nebo následnou, vzniklou v důsledku používání nebo nemožnosti používání Aplikace.

Jako Uživatel se v souvislosti s našimi a Manažerovými právy dle těchto Podmínek vzdáváte práva na případnou náhradu škody Vám vzniklou z důvodu realizace takových práv (např. zničení zásilky v případě jejího nevyzvednutí), a to v maximálním rozsahu povoleným právním řádem, kterým se takový právní vztah řídí. Rovněž se vzdáváte práva na náhradu škody vůči Přepravci z titulu neuložení zásilky do Blocks z důvodu nesplnění velikostních nebo váhových parametrů či z kapacitních důvodů nebo technických důvodů na straně Blocks.

Rozhodné právo a příslušnost soudu:

Souhlasíte s tím, že veškeré případné spory mezi Vámi a Manažerem budou řešeny a rozhodovány výlučně soudem toho státu, v němž se nachází Blocks, k němuž existuje Manažerův spravovaný Profil.

smluvní vztah

rozhodné právo

jurisdikce soudu

mezi námi a Uživatelem/Manažerem/Přepravcem

české právo

Obecné soudy ČR

mezi Vámi a Manažerem

právem Manažera (tam, kde vztah s Manažerem), právem Přepravce (tam, kde vztah vůči Přepravci), právem uživatele, který zásilku do Blocks uložil (vztah mezi Uživateli)

stát/země/provincie ve které se Blocks nachází (dle příslušných kolizních norem)

mezi Vámi a Přepravcem

mezi Vámi a jiným Uživatelem

Vídeňská úmluva o mezinárodní koupi zboží z roku 1980 (CISG) se neuplatní.

Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto Podmínek nezákonným, neplatným nebo z jakéhokoli důvodu nevymahatelným, pak bude takové ustanovení považováno za plně oddělitelné od těchto Podmínek a nebude mít vliv na zákonnost, platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení.

Pro tyto Podmínky či jejich výklad nebudou žádným způsobem relevantní obchodní zvyklosti nebo případná zavedená praxe stran. Tyto Podmínky nezakládají žádná práva ve prospěch třetích stran, není-li výlučně uvedeno jinak.

Odškodnění:

Tímto slibujete, že nás a Manažera (či naše zaměstnance, zástupce) odškodníte za jakékoliv vzniklé újmy ve formě ztrát, závazků či výdajů (včetně nákladů za právní zastoupení), které vyplývají z: (i) Vašeho porušení nebo nedodržení některé části těchto Podmínek; (ii) použití Vašeho uživatelského obsahu v rámci Aplikace či Blocksu námi či Manažerem; nebo (iii) pokud porušíte práva jakékoli třetí strany v souvislosti s užíváním Blocks.

Změna podmínek:

Vyhrazujeme si právo kdykoli zrušit nebo upravit jakoukoli část těchto Podmínek v souladu s § 1752 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a to podle svého vlastního uvážení. Jakékoli změny těchto Podmínek budou účinné okamžikem odeslání jejich oznámení z naší strany, za předpokladu, že tyto změny budou pouze do budoucna a nikoli zpětné. Pokud s takovou změnou nesouhlasíte, nemůžete nadále (tj. po okamžiku účinnosti změn) Aplikaci používat. Souhlasíte s tím, že Vám budou oznámení o změnách doručována na stránce “Podmínky užívání”, přičemž takovéto oznámení je dostatečným upozorněním na chystané či uskutečněné změny.