Zásady ochrany osobních údajů

Blocks Lockers uložiště umožňují posílat, ukládat a přijímat balíčky jednoduchým způsobem a bez zbytečných starostí („Blocks“). Aby to bylo možné, potřebujeme od Vás některé Vaše osobní údaje, díky kterým Vám pomocí aplikace Blocks (dále jako „Aplikace“ – která má webovou, mobilní a statickou podobu) zajistíme možnost využívání našich chytrých uložišť.

Za účelem, aby “Vám” (jako uživateli našich služeb, zejména Aplikace – dále též jako „Uživatel“) a „Manažerovi” (subjektu, který používá Aplikaci pro konkrétní Blocks v konkrétní nemovitosti) poskytovala Aplikace základní funkcionality, my, Property Blocks, shromažďujeme prostřednictvím Vámi užívané Aplikace osobní údaje: email, telefonní číslo, jméno a příjmení (v případě registrace přes sociální síť Facebook).

V případě, že poskytujete své osobní údaje, jsme jako správce údajů: společnost Property Blocks s.r.o., sídlem Nuselská 419/92, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 01965603, zapsaná u obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, pod sp. zn. C 293425 (zde označována v první osobě množného čísla jako „my“, „naši“ odpovídajícím časováním sloves v první osobě množného čísla). Chtěli bychom Vás informovat o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech souvisejících s uvedeným zpracováním, a to na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 v platném znění („GDPR“).

Všechny výrazy s velkými písmeny používané v těchto Zásady ochrany osobních údajů, které zde nejsou definovány, mají význam definovaný v Podmínkách užívání, které naleznete zde [LINK]

K jakému účelu využíváme Vaše data?

Vzájemná komunikace

Chceme být otevření a transparentní. To zahrnuje i otevřenost pro komunikaci se všemi zájemci o naše produkty. Pro naplnění tohoto cíle jsme zveřejnili e-mail, takže nás můžete kdykoli kontaktovat s jakoukoli otázkou týkající se našich produktů. Abychom však zajistili účinnou, bezchybnou a jasnou komunikaci, zpracováváme některé Vaše osobní údaje (včetně nestrukturovaných osobních údajů – obsažených v emailové korespondenci). Údaje získáváme od Vás tazatelů a potenciální obchodních partnerů.

Propagace našich akcí

Dále můžeme Vaše osobní údaje zpracovat ve formě fotografií a audiovizuálních záznamů, jména a příjmení, e-mailového kontaktu, které slouží k účelu a oprávněným zájmům propagace našich akcí a služeb a pomáhají nám zlepšovat naši značku a dobré jméno, např. oznámení o produktových novinkách a následné marketingové materiály týkající se našich akcí a publikování fotografií (kde se můžete objevit) a zvukově-obrazových záznamů na našich profilech sociálních médií, jako je například LinkedIn, či prostřednictvím dalších kanálů, jako jsou naše webové stránky. Údaje získáváme od Vás účastníků na událostech, které pořádáme, nebo kterých se účastníme.

Cílená komunikace pomocí našeho webu a propagace produktů.

Abychom mohli dále rozvíjet naše podnikání, snažíme se o hledání potenciálních klientů. Za tímto úkolem – kromě předchozích bodů, slouží rovněž naše webové stránky, na kterých využíváme služeb třetích stran (jako je například Google Analytics) pro vyhledávání potenciálních obchodních partnerů a sběr statistických údajů za účelem podpory prodeje našich produktů. V těchto případech nejsou využívány Vaše osobní údaje, neboť jsou anonymní, avšak v rámci maximální transparentnosti Vás informujeme i o tomto způsobu zpracování webových aktivit na našich webových stránkách.

Spolupráce s obchodními partnery

Pokud s Vámi spolupracujeme jako s obchodním partnerem, potřebujeme jednak pro uzavření smlouvy, tak pro realizaci obchodního vztahu Vaše osobní údaje. Tyto údaje se objeví na příslušné smlouvě a dále se mohou objevit na daňových dokladech, fakturách, vizitkách, v nestrukturované podobě v e-mailové komunikaci. Údaje získáváme od Vás potenciální obchodních partnerů, zákazníků a smluvních partnerů.

Aplikace

Provoz

Osobní údaje, které od Vás získáme, používáme k provozování, údržbě, vylepšování a poskytování všech funkcí služby, k poskytování požadovaných služeb a informací, k odpovídání na připomínky a dotazy a k poskytování podpory Uživatelům služby. Osobní údaje obdržíme od Vás Uživatelů poprvé při založení Účtu.

Zlepšování našich služeb

Protože máme zájem na zlepšování kvality našich služeb, můžeme některé Vaše osobní údaje použít k analyzování a vytváření statistik. V tomto případě jsou však Vaše údaje anonymní, nejsou tedy považovány za osobní údaje. V rámci maximální transparentnosti však uvádíme i tento způsob zpracovávání dat.

Komunikace

Můžeme použít Vaši e-mailovou adresu nebo jiné informace pro to, abychom Vás mohli kontaktovat a abychom zajistili provoz, funkčnost a bezpečnost jak Aplikace, tak konkrétního Blocks.

K jakému účelu užívá Manažer Vaše data?

Automatizace recepčních služeb

Některé Vaše osobní údaje, jako email a telefonní číslo, jsou zpřístupněny Manažerovi ve webovém administrátorském rozhraní, a to kvůli zajištění bezproblémového provozu Blocks.

Komunikace

Manažerovi slouží Vaše osobní údaje též k navázání kontaktu s uživatelem služby tak, aby mohl zajistit obsluhu konkrétního uložiště, případně kontaktovat Uživatele ohledně otázek týkajících se provozu či bezpečnosti.

Property Blocks neprovádí automatizované rozhodování.

 

Kdo je správce a kdo je zpracovatel?

Účel

Osobní údaje pro daný účel

Správce

Právní titul

Doba uchovávání dat

organizace

Komunikace

Zlepšování služeb

uživatel či obchodní partner vkládá údaje

Property Blocks

oprávněný zájem dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR

po dobu nezbytně nutnou k dosažení účelu

Propagace našich akcí

jméno, příjmení, email, fotografie a audiovizuální záznamy

oprávněný zájem dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR

po dobu nezbytně nutnou k dosažení účelu

Cílená komunikace pomocí našeho webu a propagace produktů

Jméno, příjmení, email, pozice ve společnosti obsahující jméno fyzické osoby

oprávněný zájem dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR

po dobu nezbytně nutnou k dosažení účelu

Spolupráce s obchodními partnery

jméno, příjmení, IČ, DIČ, sídlo, email a telefonní číslo, obchodní firma obsahující Vaše osobní jméno.

smlouva či pro její uzavření dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR

Po dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu promlčecích lhůt

Aplikace

Registrace

provoz Aplikace

komunikace

jméno, příjmení, email, telefonní číslo

Property Blocks

smlouva či pro její uzavření dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR

po dobu užívání Aplikace (existence Účtu)

Používání Aplikace

automatizace recepčních služeb

komunikace

zlepšování služeb, technická a obchodní podpora produktu

jméno, příjmení, email, telefonní číslo

smlouva (Podmínky) či pro její uzavření dle čl. 6 odst. 1 písm. b) – komunikace

a GDPR oprávněný zájem dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR – automatizace a  zlepšování služeb

po dobu užívání Aplikace (existence Účtu)

Manažer

Účel

Osobní údaje pro daný účel

Správce

Zpracovatel

Právní titul

Doba uchovávání dat

„Veřejný Blocks“

„Soukromý Blocks“

zkvalitňování služeb pro uživatele budovy

automatizace recepčních služeb

jméno, příjmení, email, telefonní číslo

Manažer

Property Blocks

oprávněný zájem dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR

12 měsíců po využití „Soukromého Blocksu/Veřejného Blocksu“

 

Veřejný Blocks může být použit i bez předchozí autorizace ze strany Manažera. Soukromý Blocks je možné použít po předcházející autorizaci ze strany Manažera.

Některé Vaše osobní údaje uchováváme po dobu 3 let od zrušení Vašeho Účtu, a to z důvodů legitimní obrany v případných sporech.

Další příjemci Vašich dat.

Příjemcem Vašich osobních údajů je ten, komu Vaše osobní údaje z určitého důvodu dále poskytujeme, aby pro nás vykonával část našich činností (tzn. jde o outsourcing). V rámci naší činnosti využíváme následující příjemce Vašich osobních údajů.

Zpracovatel

Služba

Podmínky užívání

Google Ireland Limited

cloudové služby, Aplikace běží v prostředí Google Cloud Platform,

Podmínky užívání

Zásady ochrany dat

emailové služby Gmail (odesílání a přijímání emailových zpráv)

Podmínky užívání

Zásady ochrany dat

poskytovatel webového rozhraní pro tvorbu dokumentů

Podmínky užívání

Zásady ochrany dat

Google LLC

cloudové služby (zasílání e-mailových zpráv a poskytování cloudového prostoru)

Podmínky užívání

Zásady ochrany dat

webový nástroj Google Analytics pro získávání statistických dat (webová analytika, statistiky – tato data jsou anonymní, nejsou osobními údaji)

Podmínky užívání

Zásady ochrany dat

Facebook Inc.

sociální síť Facebook (nástroj pro registraci Uživatelů v Aplikaci)

Podmínky užívání

Zásady ochrany dat

Apple Inc.

nástroj pro registraci uživatelů

Podmínky užívání

Zásady ochrany dat

SparkPost

Poskytovatel emailových služeb

Podmínky užívání

Zásady ochrany dat

Interní komunikační nástroje a CRM systémy

Poskytovatel napojení SMS API

Současně můžeme být povinni Vaše osobní údaje poskytnout orgánům státní správy, zejména soudům a orgánům činným v trestním řízení (policii a státnímu zastupitelství), pouze však v nezbytném a zákonem stanoveném rozsahu.

 

Jak chráníme Vaše data?

Máme maximální zájem na tom, aby byly Vaše osobní údaje chráněny v nejširší možné míře. Z tohoto důvodu klademe nejvyšší možné nároky na naše zpracovatele, kterým dále poskytujeme Vaše osobní údaje. Věnujeme velkou pozornost rizikům zvenčí a používáme moderní zabezpečovací systémy, které tuto hrozbu eliminují (firewall, antivirové zabezpečení).

Třetí země

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány na území země sídla registrovaného sídla společnosti Property Blocks s.r.o. a dalších států Evropské unie. Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány společností sídlící i mimo Evropskou unii, byla-li tato třetí země potvrzena Evropskou komisí jako země s odpovídající úrovní ochrany údajů (například Privacy Shield Framework) nebo pokud existují jiné vhodné záruky ochrany údajů (například závazná pravidla ochrany osobních údajů společnosti nebo EU doložky o ochraně údajů).

Vaše práva:

Vaše práva jako subjektu údajů jsou uvedena níže. Vezměte prosím na vědomí, že přesné podmínky výkonu těchto práv jsou podrobně upraveny v kapitole III GDPR, s tím, že za určitých okolností nelze vykonávat veškerá práva. Vaše práva jsou tato:

  • Přístup k osobním údajům, která o Vás zpracováváme.
  • Oprava nesprávných nebo nepřesných osobních údajů a doplnění neúplných osobních údajů.
  • Omezení, tj. zablokování Vašich osobních údajů.
  • Výmaz osobních údajů v případě nepřítomnosti účelu nebo neoprávněného zpracování údajů.
  • Podání námitky ke zpracování osobních údajů, pokud se domníváte, že naše zpracování údajů není opodstatněné.
  • Být vyloučen z automatizovaného rozhodování.
  • Uvedení osobních údajů ve strukturované a strojově čitelné podobě pro jiného správce.
  • Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.
  • Podání stížnosti u dozorového úřadu.

Jak se s námi můžete spojit?

Písemně: Property Blocks s.r.o., Nuselská 419/92, Michle, 140 00 Praha 4,

Elektronicky: [email protected]

Dozorový orgán

Naší maximální snahou je ochrana Vašeho soukromí, a proto Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s GDPR a veškerými dalšími příslušnými právními předpisy. Pokud však nesouhlasíte se způsobem, jakým s Vašimi osobními údaji nakládáme, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, jakožto dozorového orgánu. Další dozorové orgány pro jednotlivé státy Evropské unie naleznete zde.