Oznámení o ochraně osobních údajů

na základě článku 13 Nařízení (EU) 2016/679 Evropského parlamentu a Rady ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“)

V případě, že poskytujete své osobní údaje, jsme jako správce údajů: společnost Property Blocks s.r.o., sídlem Nuselská 419/92, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 019 65 603, zapsaná u obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, pod sp. zn. C 293425.

Chtěli bychom Vás informovat o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech souvisejících s uvedeným zpracováním.

Všechny pojmy užívané v Podmínkách užívání produktů, kterými jsou např. chytrá uložiště – lockery, aplikace k užívání lockerů („Podmínky“), začínající velkým písmenem, mají stejný význam zde, v tomto Oznámení. Ohledně cookies odkazujeme na naší dialogovou aplikaci na našich webových stránkách.

Pro jaké účely Vaše osobní údaje zpracováváme?

 1. Vzájemná komunikace.
 2. Propagace našich akcí a produktů.
 3. Cílená komunikace pomocí našeho webu a propagace produktů.
 4. Spolupráce s obchodními partnery.

Popis našich účelů:

 1. Chceme být otevření a transparentní. To zahrnuje i otevřenost pro komunikaci se všemi zájemci o naše produkty. Pro naplnění tohoto cíle jsme zveřejnili e-mail, takže nás můžete kdykoli kontaktovat s jakoukoli otázkou týkající se našich produktů. Abychom však zajistili účinnou, bezchybnou a jasnou komunikaci, zpracováváme některé Vaše osobní údaje (včetně nestrukturovaných osobních údajů – obsažených v emailové korespondenci).
 2. Dále můžeme Vaše osobní údaje zpracovat ve formě fotografií a audiovizuálních záznamů, jména a příjmení, e-mailového kontaktu, které slouží k účelu a oprávněným zájmům propagace našich akcí a služeb a pomáhají nám zlepšovat naši značku a dobré jméno, např. oznámení o produktových novinkách a následné marketingové materiály týkající se našich akcí a publikování fotografií (kde se můžete objevit) a zvukově-obrazových záznamů na našich profilech sociálních médií, jako je například LinkedIn, či prostřednictvím dalších kanálů, jako jsou naše webové stránky.
 3. Abychom mohli dále rozvíjet naše podnikání, snažíme se o hledání potenciálních klientů. Za tímto úkolem – kromě předchozích bodů, slouží rovněž naše webové stránky, na kterých využíváme služeb třetích stran (jako je například Google Analytics) pro vyhledávání potenciálních obchodních partnerů a sběr statistických údajů za účelem podpory prodeje našich produktů. V těchto případech nejsou využívány Vaše osobní údaje, neboť jsou anonymní, avšak v rámci maximální transparentnosti Vás informujeme i o tomto způsobu zpracování webových aktivit na našich webových stránkách.
 4. Pokud s Vámi spolupracujeme jako s obchodním partnerem, potřebujeme jednak pro uzavření smlouvy, tak pro realizaci obchodního vztahu Vaše osobní údaje. Tyto údaje se objeví na příslušné smlouvě a dále se mohou objevit na daňových dokladech, fakturách, vizitkách, v nestrukturované podobě v e-mailové komunikaci.

Jaký je právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů?

 1. Pokud se na nás obrátíte prostřednictvím e-mailu, zpracováváme Vaše osobní údaje na základě oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
 2. V případě kontaktování Vaší osoby a podpory našich služeb, které poskytujeme, zpracováváme Vaše osobní údaje na základě oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
 3. V případě získávání údajů o návštěvnících na našich webových stránek, zpracováváme Vaše osobní údaje na základě oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
 4. V případě realizace obchodního vztahu zpracováváme Vaše osobní údaje na základě smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR (v případě, že nám neposkytnete vaše osobní údaje, nemůžeme s Vámi smlouvu uzavřít).

Jaké osobní údaje zpracováváme?

 1. Jméno, příjmení, e-mailová adresa a telefonní číslo.
 2. Jméno, příjmení, e-mailová adresa a telefonní číslo, fotografie nebo audiovizuální obraz sebe sama.
 3. Jméno, příjmení, e-mailová adresa, pozice ve společnosti obsahující jméno fyzické osoby.
 4. Jméno, příjmení, IČ, DIČ, sídlo, e-mailová adresa a telefonní číslo, obchodní firma obsahující Vaše osobní jméno.

Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme?

 1. Pokud se na nás obrátíte prostřednictvím e-mailu, uložíme Vaše osobní údaje, dokud se neodhlásíte z naší databáze kontaktů.
 2. Vaše osobní údaje uchováváme po dobu nezbytně nutnou k dosažení daného účelu.
 3. Vaše osobní údaje uchováváme po dobu nezbytně nutnou k dosažení daného účelu.
 4. Vaše osobní údaje uchováváme po dobu smluvního vztahu a následně do doby uplynutí promlčecích lhůt k obhajobě nároků a splnění zákonných daňových povinnosti.

S kým Vaše osobní údaje sdílíme?

Příjemcem Vašich osobních údajů je ten, komu Vaše osobní údaje z určitého důvodu dále poskytujeme, aby pro nás vykonával část našich činností (tzn. jde o outsourcing). V rámci naší činnosti využíváme následující kategorie příjemců Vašich osobních údajů:

 • Google Ireland Limited

 • Poskytovatel cloudové služby (poskytuje “platform as a service” službu e.g. prostředí, výpočtový výkon), podmínky užívání jsou uvedeny zde: https://cloud.google.com/terms/. Aplikace běží v prostředí Google Cloud Platform.
 • Postytovatel emailové služby Gmail (odesílání a přijímání emailových zpráv), podmínky užívání https://policies.google.com/terms?hl=en.
 • Poskytovatel webového rozhraní pro tvorbu dokumentů (sada online nástrojů k tvorbě prezentací, tabulek a textových dokumentů), podmínky užívání jsou zde: https://cloud.google.com/terms.

 • Google LLC

 • Poskytovatel cloudové služby (zasílání e-mailových zpráv a poskytování cloudového prostoru), podmínky užívání jsou uvedeny zde: https://policies.google.com/privacy?hl=en. Google LLC je certifikován pod EU-U.S. Privacy Shield Framework.
 • Poskytovatel webového nástroje Google Analytics pro získávání statistických dat (webová analytika, statistiky - tato data jsou anonymní), podmínky užívání jsou uvedeny zde: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/cz/. Google LLC je certifikován pod EU-U.S. Privacy Shield Framework.

 • Slack Technologies Limited

 • Poskytovatel interního komunikačního systému (zajištění komunikace mezi jednotlivými týmy v rámci společnosti), podmínky užívání jsou zde: https://slack.com/intl/en-cz/terms-of-service/user. Slack Technologies Limited je certifikován pod EU-U.S. Privacy Shield Framework.

 • Atlassian Inc.

 • Poskytovatel aplikace Trello (management projektů), podmínky užívání jsou zde: https://www.atlassian.com/legal/cloud-terms-of-service. Atlassian Inc. je certifikován pod EU-U.S. Privacy Shield Framework.

 • Microsoft Corporation

 • Poskytovatel služby Office (tvorba dokumentů, balíček kancelářských aplikací, uchovávání dokumentů), podmínky užívání jsou zde: https://www.microsoft.com/en-us/legal/intellectualproperty/copyright/default.aspx. Microsoft Corporation je certifikován pod EU-U.S. Privacy Shield Framework.

 • Adobe Inc.

 • Poskytovatel služby Adobe creative suite (tvorba grafických materiálů), aplikace dostupná zde: https://www.adobe.com/cz/legal/terms.html. Adobe Inc. je certifikován pod EU-U.S. Privacy Shield Framework.

 • Link mobility Poland

 • Poskytovatel aplikace SMS API (nástroj sloužící k rozesílání SMS uživatelům Blocks bez mobilní aplikace), podmínky užívání zde: https://www.smsapi.com/public/files/smsapi-terms.en.pdf.

 • Pipedrive Inc.

 • Poskytovatel CRM systému (firemní CRM systém ke správě databáze klientů), podmínky užívání zde: https://www.pipedrive.com/en/terms-of-service. Pipedrive Inc. je certifikován pod EU-U.S. Privacy Shield Framework.

 • LinkedIn corporation

 • Poskytovatel sociální sítě LinkedIn (nástroj pro vyhledávání nových obchodních partnerů), podmínky užívání zde: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. LinkedIn je certifikován pod EU-U.S. Privacy Shield Framework.

Současně můžeme být povinni Vaše osobní údaje poskytnout orgánům státní správy, zejména soudům a orgánům činným v trestním řízení (policii a státnímu zastupitelství), pouze však v nezbytném a zákonem stanoveném rozsahu.

Od koho osobní údaje získáváme?

Osobní údaje získáváme od Vás, přičemž „Vámi“ myslíme:

 1. Tazatelé a potenciální obchodní partneři.
 2. Účastníci na událostech, které pořádáme, nebo kterých se účastníme.
 3. Návštěvníci našich webových stránek.
 4. Potenciální obchodní partneři nebo zákazníci a smluvní obchodní partneři.

Používáme automatizované individuální rozhodování?

Ne, automatické individuální rozhodování nepoužíváme.

Předáváme Vaše osobní údaje do třetích zemí?

Vaše osobní údaje se zpracovávají na území České republiky a dalších států Evropské unie. Vaše osobní údaje lze zpracovávat v zemi mimo Evropskou unii, pokud byla tato třetí země uznána Evropskou komisí za zemi s odpovídající úrovní ochrany osobních údajů nebo pokud existují jiné vhodné záruky ochrany osobních údajů (např. závazná pravidla firemních zásad nebo standardní ustanovení EU o ochraně osobních údajů).

Další informace:

Osobní údaje mohou v opodstatněných případech podléhat užití (zpracování) pro účely řešení právních záležitostí, včetně splnění povinností ve vztahu k orgánu státní správy nebo monitoringu kvůli případné právní ochraně. Osobní údaje lze rovněž archivovat v určitém veřejném zájmu, i pro vědecký, historický nebo statistický výzkum.

Jaká jsou Vaše práva?

Vaše práva jako subjektu údajů jsou uvedena níže. Vezměte prosím na vědomí, že přesné podmínky výkonu těchto práv jsou podrobně upraveny v kapitole III. GDPR, s tím, že za určitých okolností nelze vykonávat veškerá práva. Máte následující práva:

 • Přístup k osobním údajům, která o Vás zpracováváme.
 • Oprava nesprávných nebo nepřesných osobních údajů a doplnění neúplných osobních údajů.
 • Omezení, tj. zablokování Vašich osobních údajů.
 • Výmaz osobních údajů v případě nepřítomnosti účelu nebo neoprávněného zpracování údajů.
 • Podání námitky ke zpracování osobních údajů, pokud se domníváte, že naše zpracování údajů není opodstatněné.
 • Být vyloučen z automatizovaného rozhodování.
 • Uvedení osobních údajů ve strukturované a strojově čitelné podobě pro jiného správce.
 • Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.
 • Podání stížnosti u dozorového úřadu.

Jakým způsobem můžete Vaše práva vykonávat?

Property Blocks s.r.o., se sídlem: Nuselská 419/92, Michle, 140 00 Praha 4

Elektronicky: [email protected]

Písemně na adrese: Nuselská 419/92, Michle, 140 00 Praha 4

Naší maximální snahou je ochrana Vašeho soukromí, a proto Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s GDPR a veškerými dalšími příslušnými právními předpisy. Pokud však nesouhlasíte se způsobem, jakým s Vašimi osobními údaji nakládáme, můžete podat stížnost u dozorového úřadu ohledně zpracování Vašich osobních údajů.

Na svůj místní dozorový úřad se můžete obrátit na: https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.